Sindal Gl. Kirke

Sindal Gl. Kirke er beliggende:

Astrupvej 135, 9870 Sindal

 


 

Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs. 1100-tallet. I sengotisk tid 3-400 år senere blev skibet forlænget mod vest og fik kamtakket gavl. Omtrent på samme tid blev våbenhuset opført. Kirkens kor er bygget i granitkvadre, mens skibet hovedsageligt består af munketegl. Ved korets østgavl er opført et par svære støttepiller. Indvendig har både skib og kor bjælkelofter. Bjælkerne i koret er noget af det allerældste i kirken, derfor står de uden bemaling. 

Kirken har været viet en helgen, relikviegemmet - granitsten med hulrum - fra det middelalderlige murede alterbord, blev efter Reformationen lagt i trappestenen uden for norddøren, men befinder sig nu på museet i Hjørring. 

Granitdøbefonten, der er romansk, er måske lige så gammel som kirken. Dåbsfadet er lavet i Nürnberg i 1500-tallet.

Krucifiks på korvæggen og de store stager på alterborder er ældre end Reformationen.

Alterkalken er skænket af sognets sidste selvejerbonde, dommer Lars Fus i Taagholt i 1577.

Altertavlen er et enkelt renæssancearbejde, men er dog malet af skagensmaleren Michael Ancher som har kopieret den spanske hofmaler Vellasquez´ maleri Korsfæstelsen.

Prædikestolen, fra omkring år 1600 bærer Anne Krabbe og hendes to ægtemænd, Aksel Viffert og Jerck Kaas´ våben. Samme våben findes på nogle herskabsstole bagerst i kirken. Disse stole er de sidste rester af kirkens faste stolestader, som blev opsat af Baggesvogns ejer, Anne Krabbe.

På et andet stolestade ses Sophie Sandberg og Enevold Kruse´s våben, samt årstallet 1636. Enevold Kruse var oberstløjtnant og feltherre under Christian IV, han faldt under slaget ved Lutter am Barenberg i året 1626, ni år senere købte hans enke Baggesvogn, hvorunder Sindal Gl. Kirke hørte.

I 1964 gennemgik kirken en større restaurering. Der blev anskaffet nye stolestader, samt et nyt orgel (Frobenius, 5 stemmer), og nogle af de gamle stolestader fra Anne Krabbes til, blev flyttet op i kirkens vestende.

På kirkegården findes en klokkestabel med to klokker. Den ældste er lavet af støberen Peder Lavridsen i 1566, den anden, der bærer navnene Claus Unger og Barbara Galt, er fra 1696.

Kirkegården er omgivet af et ældgammelt kampestensdige. Mod nord og mod syd, står diget uforandret, men mod øst og mod vest har man rykket det længere ud, da kirkegården på et tidspunkt blev for lille.

Syd for kirkegården ligger præstegården. En meget smuk bindingsværksbygning med stråtag. Den nuværende præstegård er opført i 1928 på soklen af den tidlige præstegård, et stykke af den gamle præstegård er genopført i museumshaven i Hjørring - som en del af museet.


Kilde: "Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse", udgivet af Sindal Menighedsråd, 2005

Fotos: Ole Dybro, 2005

Folderen kan rekvireres ved henvendelse til mmje@km.dk eller hentes i PDF-format herunder.

Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse

Klik på billedet herunder og læs folderen om Sindal Gl. Kirke.